Pablo Software Solutions
Заекването: Комуникацията между хората е съществен момент от техния живот и всяко нарушение в общуването оказва значително въздействие върху живота на човека.

Заекването е един от най-изучаваните говорни проблеми на човечеството. То е наблюдавано от учените от хилядолетия, наричано е с различни имена и описвано при много известни личности останали в историята.

Заекването се отразява значително върху развитието на самочувствието и себеоценката на децата в ранна училищна възраст и повлиява върху избора на приятели, а в зряла възраст на професия и месторабота.

Нерешен е все още и сложния въпрос за произхода и типологията на заекването. Няма установени ясни причини, които да са в основата на заекването. Има изобилие от теории и хипотези, като най-често се смята, че заекването се причинява от множество фактори.

Теориите на различните автори за същността и етиологията на заекването демонстрира все по-правилната, напоследък насока на научните търсения.

Пътят за решаване на този проблем е комплексност при интерпретиране на изследователските резултати и екипност в терапевтичните подходи и програми.

Според най-разпространените теории на XX век заекването представлява нарушение на темпоритмичната организация на речта, възникващо обикновено към 3-5-годишна възраст. При него плавността на речта се нарушава от неволеви повторения и/или удължавания на звукове, срички, думи или фрази, а също и от неволеви паузи или принудителни прекъсвания. Предизвикано е от две основни причини:

1. Силен стрес;
2. Затруднение в обработката на информация.

Първият вид заекване се появява след период на нормално за възрастта речево развитие. Обикновено отключващ фактор е стресова ситуация. Заекването започва внезапно, като силата му зависи много от обстановката, събеседника; самият заекващ осъзнава отлично проблема, което води до притеснение, понякога до отказ от говорене.

При втория вид заекване речевото развитие обикновено изостава в сравнение с нормите за възрастта. Детето може да конструира дълги изречения, но думите в тях да са с непълен и неразбран състав. В други случаи детето не може да прави дълги изречения, обърква се и има нужда от помощ, за да оформи изказването си. Тук заекването се появява постепенно, като силата му варира значително - от пълната липса на блокажи до твърде честата им поява на всяка произнесена дума.

Под влияние на стреса човешкият глас се променя. Обикновено това води до увеличаване на тоналната височина. В условия на стрес хората говорят по-бързо, повтарят думи или фрази, включват в речта си повече междуметия (ах; ъ-ъ-ъ; ех). Това е така наречената "Нормална неплавност", Според изследвания при стрес средно между 0 и 4% от речта на незаекващите е с нарушена плавност, и то при проста задача за назоваване на цветове.

Известно е, че едни ситуации провокират усилване на заекването, докато други способстват за редуцирането му. Пеенето, шепненето, дъвченето водят до чувствително редуциране или изчезване на заекването, докато ситуации като: разговор по телефона, разговор с непознат, разговор с човек от противоположния пол водят до повишаване на напрежението и съответно до чувствително усилване на интензивността на заекването.

Навременната диагностика и терапия на заекването стои като един важен въпрос пред логопедията. Многото лица на заекването и разнообразните съпътстващи симптоми при хората, които заекват кара специалистите в последните няколко години да считат, че всеки заекващ човек по свой собствен начин демонстрира симптомите на заекването, нагласите и вярванията свързани с него и вторичните симптоми произтичащи пряко от говорните затруднения.
LOGGITA LTD. All Rights Reserved (R) CopyRight (C) www.loggita.net 2001-2008
Едно Ново Начало

Тел:


Главна страница Регистрация Контакти
Не пропускайте да видите нашите резултати на видео - Натиснете тук